Kulturelt Samvirke Favrskov

 Formandens beretning  den 10.3.2020

 Året 2019 

 Et travlt år med rigtig mange ansøgninger og mange opgaver.  

I tal har der været 68 punkter på 4 dagsordener. 

 Ny kasserer

Ved repræsentantskabsmødet i 2019 fratrådte Erling Midtgaard Hanssen som suppleant og tiltrådte som Samvirkets kasserer. Det er en stor styrke at få Erling til at varetage denne funktion.

 Underskudsgaranti  

Det kan tilføjes at økonomien er i god gænge, og at systemet med at give underskudsgarantier har vist, at man kan støtte mange arrangementer, ved at tage den værste risiko, så arrangørerne tør sætte noget i gang uden at frygte for at sætte foreningsformuen over styr. 

 Spil Dansk

Allerede fra foråret begyndte forberedelserne til SpilDansk med møde med Ricco Victor, der samtidig havde det nye projekt Alsang 2020 med, 

Spil Dansk er gennemført i efteråret 2019 med Aksel Halkjær Lund som tovholder. 

Der er lavet en fremragende evaluering som kan ses på www.kultureltsamvirkefavrskov.dk

 Kulturelt Samvirkes Kulturtalentpris

Som noget nyt har Kulturelt Samvirke indstiftet en Kulturtalentpris på kr. 3000  som uddeles i forbindelse med den årlige Guldfest. Sat i søen af Lokalavisen Favrskov.

 I År gik prisen til Emma Amalie Jensen fra Thorsø, nu kendt under kunstnernavnet AMEA.

AMEA kæmper en indædt kamp for at komme indenfor i musikbranchen, og kan nu ses og høres til Slotskoncerten på Frijsenborg sammen med Lis Sørensen, Sanne Salomonsen, Aura, Barbara Moleko, Sko og Torp mfl. Det er så godt gået!

 Musik InSide Favrskov den 21.3.20

En musikfestival for amatører sat i værk af Lise Juliussen fra Favrskov Musikskole.

Vi fik en henvendelse og kunne være med til at sprede det glade budskab blandt vore musikkontakter. Det bliver en super dag med unge og gamle amatører jeg har store forventninger til de musikalske oplevelser med sammenspil på kryds og tværs.

 Ny leder i Inside og Alsang

Kulturhuset Inside fik en ny leder Lene Bjarke Skov, som jeg holdt møde med i begyndelsen af juli, for at vi kunne dele info og forventninger. 

Det er siden blevet til flere møder, og Lene hjalp KS ved at tage til København til Spil Dansk Konferencen i DR Koncerthuset. 

Siden er det blevet til stor hjælp til at arrangere Alsang stævner i Kulturhusene. 

 Radioens Pigekor

Et andet ambitiøst projekt varetaget af Erling Midtgaard Hanssen, vores kasserer, går ud på at arrangere en koncert i Favrskov med Radioens Pigekor, - der dog først har ledige datoer i 2022. Der arbejdes fortsat på opgaven,  foreløbig tyder det på en koncert i Inside i løbet af weekenden den 5.-6. februar 2022…

 Formandsskifte

Fra d.d. fratræder jeg som formand og giver stafetten videre til Aksel Halkjær Lund. 

Det er med en vis lettelse og samtidig en stor glæde, at der er lykkedes at få Aksel til at overtage formandsskabet. 

Jeg har stadig et år tilbage af min valgperiode, og vil på ingen måde blande mig i den nye bestyrelses arbejde.  Jeg kan evt. hidkaldes som “praktisk gris”  fra bagerste række, i sammenhænge bestyrelsen/formanden måtte ønske det.

Kunstudvalget

Kulturelt Samvirke udpeger et medlem, der sidder med i Kunstudvalget. Det er en meget praktisk foranstaltning, fordi områderne ofte lapper ind over hinanden.

Det er en stor glæde for mig at Aksel også overtager denne plads. 

Dog sådan at jeg hjælper Lions Club Hinnerup med administration af de mange tilmeldinger fra kunstnerne til Kunst i Favrskov 2020, og vedligeholdelse af hjemmesiden www.kunstifavrskov.dk

Referat af repræsentantskabsmøde

i Kulturelt Samvirke for Favrskov Kommune

 Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 i InSide i Hammel lokale 5

 Dagsorden:

 Valg af dirigent og stemmetællere.


Erling M. Hanssen valgt som dirigent.
Allan Fabricius og Poul Erik Nielsen valgt som stemmetællere.

 1. Formandens beretning og økonomisk orientering.

  Beretning gennemgået og taget til efterretning. Beretningen kan læses på Kulturelt Samvirkes hjemmeside: kultureltsamvirke.dk
 1. Behandling af indkomne forslag. Forslag til punkter, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før mødet og offentliggøres senest 7 dage før.

  Ingen indkomne forslag.
 2. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Aksel Halkjær Lund - genvalgt

Anette Bonde - genvalgt

Hanne Thorhauge - genvalgt

 1. Valg af suppleant.

  Jørgen Juul Jensen valgt.
 2. Orientering om overdragelse af formandskab.

  Thorkild Pedersen fratræder pr. d.d. som formand og overlader posten til Aksel Halkjær Lund.
 3. Eventuelt.

Traditionen tro vil der være et musikalsk indslag.

Jonas Thyrsted underholdt med egne sange  se omtalen her:

https://favrskov.lokalavisen.dk/nyheder/2020-03-09/-Jonas-Thyrsted-spiller-for-Kulturelt-Samvirke-7231298.html

Del siden